بایگانی برای ‘شغلها’

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که چند حرفه و شغل است که موجب گمراھی می شود: آرایشگری، تعلیم مذھبی، قضاوت، ریاست، خبر فروشی، نمایش، وکالت و نظامیگری و طبابت.
کتاب جانشین خدا ص ۳۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد شغلها