بایگانی برای ‘غرور و تکبر’

ای فرزند آدم و حوا!

بین شناخت و باورت چیزی جز تکبرت حائل نیست. پس بدان که کبرتو حائل است بین علم و عمل تو. پس کبر تو کانون ناکامی توست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد غرور و تکبر