بایگانی برای ‘پرسشهای بی پاسخ’

* ای فرزند آدم و حوا!

ھرگز سئوالی بی جواب نمی ماند.
کتاب جانشین خدا ص ۷۲، استاد علی اکبر خانجانی

پرسشهای بی پاسخ پندی از استاد