بایگانی برای ‘پول’

* ای فرزند آدم و حوا!

تا زمانی که پولت را می شماری احمقی.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد پول