* ای فرزند آدم و حوا!

نبودی، بودت بخشیدم. مرده بودی زنده ات کردم. زشت بودی از صورت خود جمالت دادم. درمانده بودی از روح خود پروازت نمودم. تنھا بودی یاریت نمودم. گم بودی پیدایت نمودم. نمی دیدی دیدارت کردم. محتاج بودی بی نیازت ساختم. بیخود بودی خودت شدم. آیا ھنوز ھم مرا به یاد نمی آوری؟
کتاب جانشین خدا ص ۴۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد یادھای صادقانه

* ای فرزند آدم و حوا!

چیزی مگو که میدانی که نبایستی بگوئی. کاری مکن که میدانی که نبایستی بکنی. و چنان مباش که میدانی که نباید باشی. و در تردیدھایت آرام و صبور و منتظر بمان. و آنچه که در صبرت بر تو می آید از من است.
کتاب جانشین خدا ص ۴۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد صبر

* ای فرزند آدم و حوا!


می بینم که بواسطه صرف زقّوم (مسکن ھا) خون در رگھایت چون قیر ثقیل گردیده و از حرکت باز ایستاده است و صورت تو را سیاه کرده و نشانه دوزخ را از رخسارت آشکار نموده است و اینک مقام و صفت جھنمی خود را به بازار خود فروشی برده ای و بر بدنت تیغ می کشی و عدم جریان خون را به حساب کرامت خود می گذاری. چنین نیست. بلکه مردم را به ترحم می خوانی ولی مردم را نسبت به تو ترحمی نخواھد بود زیرا از وجودت جز شقاوت بر نمی تابد و مردم بر بدبختی تو تأسف ھم نمی خورند، کفاره ای می دھند و میروند.
کتاب جانشین خدا ص ۴۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد جهنم کرامت مسکن ها

* ای فرزند آدم و حوا!

آیا پنداشته ای که با مخلوطی از عرفان و کامپیوتر می توانی از عذابھای دوزخی خود بکاھی؟ آیا پنداشته ای که با ترکیبی از شریعت و دلار می توانی اندکی از رسوائیھای خود را پنھان داری؟ آیا پنداشته ای که با تلفیقی از حقیقت و سیاست می توانی از نابودی خود پیشگیری نمائی؟ آیا پنداشته ای که با اعتراف پس از رسوائی و خواری میتوانی باز ھم مردم را فریب دھی؟ ھرگز چنین نیست و شیطان که تنھا یاور توست بزودی تو را تنھا خواھد گذاشت و سرنگون خواھی شد و زیر پاھای مردم له خواھی گشت.
کتاب جانشین خدا ص ۴۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد رسوائی شیطان شناسی عذاب عرفان کامپیوتر

* ای فرزند آدم و حوا!

از من تقلید مکن، اطاعت کن. فن و دانش و ھنر و تکنولوژی تو حاصل تقلید تو از من است و نشانه بخل و انکار تو نسبت به من است و من تو را بواسطه ھمین تقلیدی که کرده ای عذاب می کنم و تو را به آنھا مبتلا و در آن به بند می کشم و رنجور می کنم. مرا که خالق تو ھستم پرستش نکردی و من تو را به پرستش مخلوقات کذائی ات مبتلا می سازم و این اشدّ عذاب است.
کتاب جانشین خدا ص ۴۳، استاد علی اکبر خانجانی

بخل، انکار، حسادت تقلید تکنولوژی دانش٬ فنون و علوم عذاب هنر

* ای فرزند آدم و حوا!

دینم را در آزادی و روشنی و سھولت کامل در اختیار تو قرار دادم تا سعاتمند شوی. ولی تو از مکر خویش آنرا پیچیده و سخت و فنّی نمودی و در ھزاران آداب و اطوار و نمایش مشکوک پیچیدی و آنرا بر علیه من بکار گرفتی. و من از این بابت تو را به شدیدترین عذابھایم مبتلا کرده ام و در درک اسفل جایت دادم تا حتی نسوزی و پاک نشوی و در چرک و سیاھی و ثقل فزاینده فرو روی و از سنگ بی جانتر شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دین و مذهب عذاب

* ای فرزند آدم و حوا!

تا زمانی که در برون از خویشتن علت می جوئی کافری و راه نجاتی نداری.
کتاب جانشین خدا ص ۴۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد نجات

* ای فرزند آدم و حوا!

در ھر کاری که ناکام می شوی جز به نیت عملت تردید مکن.
کتاب جانشین خدا ص ۴۱، استاد علی اکبر خانجانی


نیت عمل پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

ایمانت فعال و خلاق نمی شود مگر اینکه یکی از مخلصان مرا شناخته و تصدیق و اطاعت کنی. چون بر اطاعت وارد شدی به حکمت من میرسی و در حکمت من به شریعت من میرسی و در شریعت من به معرفت من میرسی و در معرفت من به شفاعت (طبابت) میرسی و در شفاعت به حق من میرسی وچون من یگانه می شوی و بر جای من می نشینی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد جانشینی خدا حکمت شریعت و ریا شفاعت

* ای فرزند آدم و حوا!

ھر چه که از من دورتر میشوی حریص تر میشوی و عجولتر میشوی و رنجورتر میشوی. و اینست راه دوزخ.
کتاب جانشین خدا ص ۴۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دربی از جهنم

* ای فرزند آدم و حوا!

تو دروغ مگو تا از مکر شیاطین و مردم و اجنه در امان باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغگویی شیاطین و مردم و اجنه

* ای فرزند آدم و حوا!

بر گناه خود اعتراف کن ھر چند که گریز گاھھای بسیاری برای انکارش داری.مسئولیت نتیجه اعمالت را بپذیر و خود را مسئول کامل خود بدان. اینگونه است که مقام جانشینی مرا می یابی و به حقت میرسی و راضی می شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۰، استاد علی اکبر خانجانی

اعتراف به گناه پندی از استاد جانشینی خدا مقام رضا

* ای فرزند آدم و حوا!

بترس از ھمنشینی با کسی که بخودش خیانت میکند.
کتاب جانشین خدا ص ۳۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد هم نشینی

* ای فرزند آدم و حوا!

بترس از اینکه خود را بھتر از کسی ببینی.
کتاب جانشین خدا ص ۳۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خود برتربینی

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که چند حرفه و شغل است که موجب گمراھی می شود: آرایشگری، تعلیم مذھبی، قضاوت، ریاست، خبر فروشی، نمایش، وکالت و نظامیگری و طبابت.
کتاب جانشین خدا ص ۳۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد شغلها

* ای فرزند آدم و حوا!

بپرھیز از سخنان زیبا و دلفریبی که دین مرا اکراه میدارد.
کتاب جانشین خدا ص ۳۷، استاد علی اکبر خانجانی

اکراه در دین پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که اگر دانش تو از امور دنیا ھزاران بار بیش از این شود باز ھم در مشکلات تو اندک گشایشی ھم حاصل نمی آید و بلکه ھزاران بار بیش از این از نجات خود مأیوس تر می گردی. دانش خود را از دلت فزونی بخش که ھر ذره اش ھزاران در سعادت بگشاید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دانش٬ فنون و علوم

* ای فرزند آدم و حوا!

به دانش و فنون مادی حریص و امیدوار مباش که حتی در دنیا ھم دردی از تو را دوا نمی کند و اگر ھم بکند عمرش بیشتراز عمر تو نخواھد بود. دانشی را بجو که در ورای تن به کارت آید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دانش٬ فنون و علوم

* ای فرزند آدم و حوا!

تو وارث کل جھانی و جھان ھم وارث توست. ببین که از جھان برای تو ھیچ نمی ماند پس تو خود را دریاب که از تو برای تو چه می ماند.
کتاب جانشین خدا ص ۳۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد زندگی

* ای فرزند آدم و حوا!

چنان زندگی کن که ھیچکس قبل از تو چون تو نزیسته باشد و ھیچکس ھم بعد از تو نتواند چون تو زیست و شبیه ھیچ کسی مباش.
کتاب جانشین خدا ص ۳۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد زندگی

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که در خویشتن ھیچ تغییری نمی توانی داد مگر اینکه در نیت رابطه خود با دیگران تغییر دھی و روابط اجتماعی خود را دگرگون سازی و بسیاری را که دوست می پنداشتی رھا کنی و مؤمنان و پاکان را به دوستی برگزینی و رابطه با بدکاران و دروغگویان و متکبران را ترک نمائی و کسانی را به دوستی گزینی که طالب تغییری صادقانه اند و از فساد زمانه بیزارند.
کتاب جانشین خدا ص ۳۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست

* ای فرزند آدم و حوا!

ھر ذره و عضوی از بدن تو را حقی است و ھیچ عضوی بیھوده و زائد و یا ناحق نیست حتی بدون پست ترین عضو بدن خود ادامه حیات بر تو ناگوار و یا غیر ممکن می گردد. کل جھانی که آفریده ام و ھمه افراد و گروھھا و امت ھائی که آفریده ام بر حقی استوارند ھر چند که خود نمیدانند. پس زشت ترین و ناگوارترین چیزھا را ھم به چشم باطل منگر. ھیچ نقصانی جز در معرفت تو نیست. تو را نیافریده ام تا در کار جھان و جھانیان تغییر و تبدیلی نمائی بلکه آفریده ام تا آنچه که ھست را بشناسی و حقش را تصدیق کنی تا به حق خود برسی و رستگار شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۳۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد حق مخلوقات

* ای فرزند آدم و حوا!

دلت را بمن بسپار و سرت را به یکی از دوستان حی و حاضر من. بدینگونه است که ظاھر و باطن و دنیا و آخرت تو اصلاح و زیبا میشود.
کتاب جانشین خدا ص۳۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست

* ای فرزند آدم و حوا!

در ھمه حال یک علت بیشتر نداری و آن من ھستم. پس بیھوده اندیشه ات را به غیر من مشغول مدار که علاجی نمی یابی و گمراھتر می شوی.
کتاب جانشین خدا ص۳۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد نجات

* ای فرزند آدم و حوا!

نمی توانی بخود بازگردی و از این دربدری نجات یابی مگر اینکه تصدیق کنی و تسلیم شوی کسی را که خود را شناخته و مرا درک کرده است. تو چگونه طالب خود –شناسی ھستی که خود – شناسان را منکری و از آنھا گریزانی.
کتاب جانشین خدا ص۳۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خودشناسی نجات

* ای فرزند آدم و حوا!

ناتوانی تو از جھل توست و جھل تو از مکر توست و مکر تو از ستم توست و ستم تو از اینست که از خودشناسی گریزانی و نمیخواھی مرا در خویشتن تصدیق کنی. پس تکبر تو نسبت بمن منشأ ھمه بدبختیھای توست.
کتاب جانشین خدا ص۳۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور جهل خودشناسی مکر و ستم

* ای فرزند آدم و حوا!

روزھا را شب می کنی و شب را روز می کنی و روزھا را ھفته می کنی و ھفته را ماه می کنی و ماه را سال میکنی و سال را قرن می کنی و قرن را ھزاره و ھزاره را تاریخ و مرگی نداری. آیا ھنوز میخواھی به این راه ادامه دھی؟ آیا تا به اینجا چه فھمیدی. اگر فھمیده بودی جز مرگ را مشتاق نمی شدی. و به کمتر از مرگ و فنا راضی نمی گشتی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد زمان مرگ و نابودی

* ای فرزند آدم و حوا!

پایان ھمه امور دنیای تو به مرگ میرسد. پس ببین که با مرگ چه چیزی از تو باقی می ماند. پس چرا حیات خود را صرف اموری می کنی که به نابودی میرسد. برای زیستن چیزی پیدا کن که با مرگت نابود نشود و از مرگ نیز بگذرد و برایت باقی بماند. برای زندگی خود چیزی بیاب که ھرگز نمیرد. حتی نام نیک تو نیز مربوط به مردم است که با مرگ نسل ھا، می میرد. فقط منم که نمی میرم پس مرا در خود بیاب تا باقی بمانی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مرگ و نابودی

* ای فرزند آدم و حوا!

نه در صلح دنیا برای تو خیری است و نه در جنگش برای تو خطری است. اینھا ھمه برای آن است که خود را بشناسی و بسوی من راه یابی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خودشناسی

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که سلطنت مرا در فقر بدست می آوری و علم مرا در شکر حاصل میکنی و قدرت مرا در صبر مییابی و خلاقیت مرا در معرفت بر نفس می آموزی و شفاعت مرا در ستاری و قیامت مرا در الساعه (ھم اکنون) می بینی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد ستاری صبر فقر و بیماری قیامت معرفت نفس

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که یکی از مؤمنان مرا انکار نمودی روی بسوی دوزخ نمودی. و چون او را مورد تھمت و عداوت قرار دادی به درب دوزخ رسیدی. چون بر علیه او دست بکار شدی در دوزخی و می سوزی و نعره میزنی و دادرسی نمی یابی زیرا دادرسی را که بسوی تو فرستاده بودم خصومت نمودی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۵، استاد علی اکبر خانجانی

انکار و تهمت پندی از استاد جهنم عذاب

* ای فرزند آدم و حوا!

ھر گاه که مرا از دور و در آسمانھا میخوانی کافری و پاسخی ھم نمی شنوی. و ھر گاه که مرا از دل مخلصانم میخوانی مؤمنی و پاسخ مرا می یابی. مخلصان من، آسمان من بر روی زمین ھستند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خدای در آسمان و در زمین

* ای فرزند آدم و حوا!

من سه گونه روزی قرار داده ام: یا آنقدر بمن نزدیکی که از دست من روزی می بری. و یا دوری ولی روی به منی و از دست دوستانم که دوستان تو ھستند روزی می بری. و یا بکلی پشت به من و از دست دشمنانم که دشمنان تو ھستند روزی می بری.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد رزق و روزی

* ای فرزند آدم و حوا!

از «خود» پیروی مکن که بیخود و دیوانه می شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

اطاعت و پیروی پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

مالکیت تو بر چیزھا، اسارت تو در آتش چیزھاست و ایثار تو از چیزھا، صعود تو با نور چیزھاست.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مالکیتها

* ای فرزند آدم و حوا!

از کتاب ھا پیروی مکنید بلکه از عاشقان من پیروی کنید. پیروی از کتاب ھا شما را بسوی تاریکی (سواد) می برد و پیروی از عاشقان من، شما را بسوی نور می کشاند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

اطاعت و پیروی پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

انسانھا را از تملک یکدیگر بی نیاز و حرام نموده ام. بدان که در حس مالکیت تو بر دیگری، اشد، عذابھای تو بر می خیزد. تو مالک خود نیستی چگونه می توانی مالک دیگری باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مالکیتها

* ای فرزند آدم و حوا!

تو را نیافریدم که چیزی را به مالکیت خویش آوری زیرا کل جھان در حریم مالکیت تو قرار دارد و تو باید بدانی که چگونه از آن برخوردار شوی. سعی تو در تملک، سعی تو در اسیر شدن است. تو اسارتی نداری مگر در مالکیت ھای جعلی خویش.
کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مالکیتها

* ای فرزند آدم و حوا!

من حق خویش را بر تو بخشیده ام و از بابت حق خویش ھرگز تو را عذاب نمی کنم ولی حق دیگران را ادا کن که اگر آنھا تو را نبخشند من تو راعذاب می کنم.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و بخشش

* ای فرزند آدم و حوا!

چون به کسی ستمی روا داشتی از ھمو بخواه تا تو راعفو کند زیرا من بی اجازه او تو را عفو نخواھم کرد.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و بخشش