* ای فرزند آدم و حوا!

ھر که دیگری را ببخشد و عفو نماید خود را بخشیده است و ھر که بتواند خود را ببخشد من او را بخشیده ام. و ھر که را من عفو کنم ھمه او را عفو می کنند و او ھمه را عفو می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و بخشش

* ای فرزند آدم و حوا!

بسیار بخیلی از شناخت خویشتن. وگرنه اینھمه اسباب بازی نمی ساختی و خود را به بازی مشغول نمی کردی و اینھمه برای گم نمودن خود زجر نمی کشیدی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عذاب و پریشانی٬ عزت و سلامتی و بی نیازی

* ای فرزند آدم و حوا!

چون از توبه و اصلاح اعمالت سر می پیچی به نماز و دعا روی می آوری تا مرا بفریبی و به من حق سکوت بدھی!؟ ولی بدان که مکر من عظیم تر است و بواسطه ھمین نمازت چنان رسوایت کنم که از نماز توبه کنی .
کتاب جانشین خدا ص ۱۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد توبه نماز و دعا

* ای فرزند آدم و حوا!

پنداشته ای که با بنگ، خلاق می شوی و با ال. اس دی متحول میگردی و با تریاک آرامش می یابی. اینھا عذابھای کبیری است که بواسطه تکبر از تو به تو رسیده است. با بنگ رسوا می شوی و با ال. اس . دی در جنون ساقط می گردی و با تریاک چنان می میری که از مردن رھائی نداشته باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۹، استاد علی اکبر خانجانی

افیون و مسکن ها پندی از استاد تریاک، بنگ، ال. اس دی تکبر و غرور

* ای فرزند آدم و حوا!

عقل خویش را وسیله ستم بر دیگران قرار دادی. علم خود را تبدیل به ابزار و سلاح نمودی تا دیگران را مطیع خودسازی و نتوانستی و آنرا نیز از دست دادی. و دین خود را تبدیل به نمایش نمودی تا دیگران را به پرستش خود بکشانی و نتوانستی و آنرا نیز از دست دادی. و دل خود را وسیله فسق نمودی تا به کام رسی و نرسیدی و آنرا ھم از دست دادی. حالا که دیوانه و احمق و رسوا و رنجور شده ای به من آی و مأیوس مباش که جز من مقصودی نداری تا تو را چیزی دھم که ھرگز از دست نرود. ھیچی ات را بپذیر تا نجات یابی. و تکبر مکن بر ھیچی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد نجات

* ای فرزند آدم و حوا!

یا از جنس آدمی و یا از جنس حوا. و تا چنین ھستی در غربت و ناکامی بسر می بری زیرا نیمه ای و ھرگز به نیمه دیگرت نمیرسی مگر اینکه از ھمان نیمه ای که ھستی بگذری.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

آدم و حوا پندی از استاد

ای فرزند آدم و حوا!

بین شناخت و باورت چیزی جز تکبرت حائل نیست. پس بدان که کبرتو حائل است بین علم و عمل تو. پس کبر تو کانون ناکامی توست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد غرور و تکبر

ای فرزند آدم و حوا!

تو را نیافریدم تا محتاج و دریوزه خود کنم بلکه دوست و جانشین خود نمایم. تا بی نیازی ات را نشناسی و باور نکنی مرا نشناخته و باور نکرده ای.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

بی نیازی پندی از استاد دوست

* ای فرزند آدم و حوا!

بر بیماری ات صبور باش و عجولانه به طبیب مرو تا سلامت یابی. بر فقرت صبور باش و عجولانه به دریوزه گی مرو تا سعادت یابی. بر تھت ناحقی که بر تو رفت نیز صبور باش و از خود دفاع مکن تا معرفت یابی. و بر ستمی که بر تو میرود نیز صبور باش و به عدالت رجوع مکن تا ھدایت یابی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد صبر فقر و بیماری

* ای فرزند آدم و حوا!

یا ببخش و عفو کن و یا بر اساس حق، قصاص نما. در غیر اینصورت تباه می شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و قصاص

* ای فرزند آدم و حوا!

به یاد آور بیاد آوردنی ھا را و باور کن و تکبر مکن. تو ھرگز نتوانی فراموش نمائی آنچه را که به یاد می آوری. سعی در فراموشی مکن که رنجور و دیوانه می شوی. به یاد آور ھر چند که تلخ و سوزنده باشد که تلخی و سوزندگی اش تو را پاک می کند از جھل و مکر و گناھان گذشته ات، و سلامت و اطمینان را به تو باز می گرداند. به یاد آور و از مسکن ھا بپرھیز و افیون را ھرگز به دوستی مپذیر که شقی ترین دشمن توست. به یاد آور بی ھیچ مکر و دخل و تصرفی. به یاد آور که دین تو در گرو یادھای صادقانه است . به یاد آور خویشتن را تا گم نشوی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۶، استاد علی اکبر خانجانی

افیون و مسکن ها پندی از استاد یادھای صادقانه

* ای فرزند آدم و حوا!

رحمت مرا تبدیل به فساد کردی و نعمت مرا تبدیل به عداوت نمودی و شریعت مرا تبدیل به ریا ساختی و حقیقت مرا بر علیه من بکار گرفتی و از ساکنان درک اسفل السافلین شدی. آیا جز تو کسی به تو ستمی روا داشته است؟!
کتاب جانشین خدا ص ۱۶، استاد علی اکبر خانجانی

اسفل السافلین پندی از استاد رحمت و نعمت شریعت و ریا

* ای فرزند آدم و حوا!

طلب نکردی از من چیزی را ھر چند ناخالصانه، مگر آنکه به آن چیز رسیدی. و طلب نکردی از من چیزی را خالصانه، مگر آنکه به بسیار برترش رسیدی. و طلب نکردی از من مرا، مگر اینکه صفات من در تو آشکار شد.
جانشین خدا ص ۱۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد در طلب من

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که بیماریهایت و رسوائیھایت و پریشانیھایت جملگی عذابھای من است بر تو از آنهمه کفری که ورزیدی. و خوشی ھایت و سلامتی ات و عزت و نیکبختی ات جملگی امتحانھای من است بر تو از برای ارتقاء و رشد تو. و عشق ھایت و ایثارگریھایت و بی نیازی ات جملگی اجر من است بر تو از بابت اعمال خالصانه ات.
جانشین خدا ص ۱۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عذاب و پریشانی٬ عزت و سلامتی و بی نیازی

* ای فرزند آدم و حوا!

چه کسی تو را مجبور کرده است؟ تو به پای خود به جباران رجوع نمودی و بدست خود زنجیر اسارت را
بر گردن نھادی.
جانشین خدا ص ۱۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد جبر و اختیار

ای فرزند آدم و حوا!


تا زمانی که مؤمن مخلص را دل نداده ای دلمرده ای.
جانشین خدا ص ۱۴، استاد علی اکبر خانجانی

امامت پندی از استاد

ای فرزند آدم و حوا!

تا زمانی که نمازت را با اکراه میخوانی، با خدا در جنگی.
جانشین خدا ص ۱۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد نماز

* ای فرزند آدم و حوا!

تا زمانی که پولت را می شماری احمقی.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد پول

* ای فرزند آدم و حوا!

فرزندت را مرید خواسته ھای خود مکن که او را دشمن جان می کنی.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد فرزندان و تعلیم و تربیت

* ای فرزند آدم و حوا!

مرید فرزندان بالغ خود مشوید که آنھا را مرید شیطان می کنید.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد شیطان شناسی فرزندان و تعلیم و تربیت

* ای فرزند آدم و حوا!

 بترس از طبیبی که ایمان ندارد. او یکی از دربھای جھنم است بر کافران.
جانشین خدا ص ۱۲، استاد علی اکبر خانجانی

ایمان پندی از استاد دربی از جهنم

* ای فرزند آدم و حوا!

ھرگز بازی مکن و اوقات خود را به سھو مگذران و خود را به چیزی که شبیه واقعیت است مشغول مکن و اندیشه ات را به مسائلی که احتمالی اند مبتلا مساز که از حق خود باز می مانی و فراموشش می کنی و این خسارتی جبران ناپذیر و ھولناک است.
جانشین خدا ص ۱۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد زمان

* ای فرزند آدم و حوا!

خویشان تو خصم تواند مگر آنکه دیگر آنھا را از آن خود ندانی و از آنھا بی نیاز شوی و از آنھا درگذری. و غریبه ھا دوست تو ھستند مگر آنکه به آنھا نیازمند شوی و انتظاری بیابی.

جانشین خدا ص ۱۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خویشان

* ای فرزند آدم و حوا!

چون مرا از رحمتھایم نشناختی از در قھر می آیم تا بشناسی. بیماری تو و خفت و خواری تو و درماندگی و زاری تو و بیکسی و بی یاری تو و فقارت و بیعاری تو جملگی منم. پس مرا باور کن تا از در لطف آیم. ورنه تو را بخودت وا می گذارم تا مسخره و دیوانه شوی. تو را بیھوده نیافریده ام تا بیھوده باشی.
جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج پندی از استاد جهنم عذاب فلسفه بیماری

* ای فرزند آدم و حوا!

در ھمه حال بمن امیدوار باش مخصوصاً در دورانیکه یأس و ناتوانی ھا تو را از همه سو محاصره کرده است. این منم که تو را محاصره کرده ام و بیش از ھر زمانی با توام. پس تو ھم بیش از ھر زمانی با من باش.
جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد یاس و ناتوانی

* ای فرزند آدم و حوا!

با مردم بی ریا و راستگو باش تا من از میان مردمان بر تو آشکار شوم. ھزاران سال در آسمانھا مرا خواندی و نیافتی و کافر گشتی. اینک مرا بر زمین بجوی و از میان ھمنوعانت بخوان تا بشنوی و بیابی و ببینی.
جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد راستگویی و دیدن خدا بر زمین

* ای فرزند آدم و حوا!

بنگر بخویشتن که در ھمه حال راضی ھستی. پس چرا به دروغ گلایه میکنی ای منکر؟!
این منم که در تو راضی ام حال آنکه تو تظاھر به شکوه می کنی و دروغ می گوئی. دروغ میگوئی تا مرا انکار کنی. تو بمن تھمت میزنی و من ھم از تو بسیار می گذرم ولی به ناگاه تو را به یکی از تهمت هایت مبتلا می کنم و آنگاه که دیگر کسی تو را باور نمی کند در حالیکه راست میگوئی. و این منم که تو را باور نمی کنم پس با من سخن بگو تا باورم کنی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تهمت و دروغ

* ای فرزند آدم وحوا!


جھلی نیست تو را جز جھل خود – نشناسی. و مکری نیست تو را جز مکر فرار از خود. و ستمی نیست تو را جز خیانت کسانی که به آنھا دل بسته ای. و عذابی نیست تو را جز آنکه تو را بسوی خودت باز می گرداند. تو از خود گریزی نداری. آیا داری؟ ھرگز!
کتاب جانشین خدا ص ۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خداشناسی خودشناسی عذاب

*ای فرزند آدم و حوا!

آیا تو خود را آفریده ای که پنداری که نان خود را می دھی و جان خود را حراست میکنی؟! من تو را نیافریدم که ھستی ات را خرج نان و جانت نمائی. کار نان و جانت با من است و کار تو دیگر است. چون کارت را فراموش کرده ای در نان و جانت به ھزاران عذاب افتاده ای و این عذاب پندار غلط توست. کار تو اینست که در خود مرا بیابی و بس. و مابقی بیھوده گی توست و عذاب تو.
کتاب جانشین خدا ص ۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد رزق عذاب هدف آفرینش

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که با تو بی واسطه سخن می گویم تو پنداری که این خودی که سخن می گوئی و لذا مرا منکر می شوی. پس با دوستان من بنشین و سخن آنان را به جان دل گوش ده تا مرا دریابی و تصدیق کنی. این ایمان است و آن کفر.
کتاب جانشین خدا ص ۹، استاد علی اکبر خانجانی

ایمان، کفر، نفاق پندی از استاد دوست

کانال تلگرام و….:

https://t.me/khanjanyaliakbar

 

www.khanjany.com

 

www.instagram.com/khanjanyaliakbar

 

فیسبوک استاد

 

توییتر

 

نورامید

 

گوگل وبلاگ

دسته‌بندی نشده

* ای فرزند آدم و حوا!

چرا از درد نافهمی خویش به فغان نمی آئی و نعره نمیزنی و سر به بیابان نمی گذاری و دیوانه نمیشوی؟ من تو را فقط برای این درد آفریده ام. این درد جانشین تو بر جای من است. درد نافھمی ھمان درد فھمیدن است که باور نمی شود. باور کن که عین منی تا رستگار شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد جانشینی خدا

* ای فرزند آدم وحوا!

آنچه را که ھستی نمی یابی و آنچه را که نیستی می جوئی. آنچه را که داری درک نمی کنی و آنچه را که نداری افسانه می سازی. آنچه را که میخوانی باور نمی کنی و آنچه را که نمی توانی خواند قداست می بخشی. آنرا که می بینی نمی خواھی و آنچه را که نمی بینی می پرستی. دوستت را دشمن می پنداری و دشمن خود را دریوزه ای. آیا می توانی بگوئی که چه ھستی؟ آیا می توانی بگوئی که چه میخواھی؟
ھرگز نمی توانی. ھرگز! زیرا گم شده ای.
کتاب جانشین خدا ص ۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد

* ای فرزند آدم وحوا!

تو را به مھر خواندم گریختی. تو را به قھر خواندم گریختی. تو را به عدل خواندم گریختی. تو را به فقر خواندم گریختی. تو را به ثروت خواندم گریختی. تو را به ضعف خواندم گریختی. تو را به قدرت خواندم گریختی. تو را به سلامت خواندم گریختی. تو را به مرض خواندم گریختی. تو را به زندگی خواندم گریختی. تو را به مرگ خواندم گریختی. تو را به ھستی خواندم گریختی. تو را به فنا خواندم گریختی. تو را به قرار خواندم گریختی. تو را به فرار خواندم گریختی. تو را به خود خواندم گریختی. تو را به خودت خواندم گریختی. به کجا خواھی گریخت آنگاه که طومار ھستی را بر پیچم؟ تو جز من چاره ای نداری. پس بایست تا مرا بیابی. بایست.
کتاب جانشین خدا ص ۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مهر و قهر

* ای فرزند آدم و حوا!

سلامت و رحمت مرا چه کرده ای؟ عزت و کرامت مرا چه کرده ای؟ صفا و وفای مرا چه کرده ای؟ روح مرا چه کرده ای؟ نور مرا چه کرده ای؟ ای بیمار بخیل. ای گدای رانده شده. ای خیانتکار دروغگو. ای تاریک مرده جان. ای احمق! پس چرا سخن نمی گوئی تا بشنوم و به گوشت برسانم تا بشنوی که چه کرده ای. نکند بی گناهی؟ نکند نمی دانی که چه کرده ای؟ چنین نیست. دروغ گوئی و میدانی.
کتاب جانشین خدا ص ۴‌، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد

* ای فرزند آدم وحوا!

زندگی تو نان توست و نان تو سلامت توست و سلامت تو محبت است و در محبت راضی می شوی ولی مرگ و نیستی و خیانت، تو را به ورطه عذاب و بازی انداخته است و با دردھا بازی می کنی و از درد بازی می کنی و در بازی بر عذابت می افزائی و از فرط عذاب به موسیقی و مخدر و بیمه و حکومت ها پناه می آوری و در این پناهگاهها آرزوی مرگ می کنی.
کتاب جانشین خدا ص ۳، استاد علی اکبر خانجانی

بازیها پندی از استاد عذاب

با احمقان

آخ از دست شما متخصصین خود- وارون سازی. آخ از این کاخ کھن ِ واژگون سالاری!
ای نوابغ الھی، ای عجیب ترین مخلوقات عالم ھستی، ای مظھر بزرگترین معجزۀ پروردگار، ای احمق ھا! این ھنر جادوئی و این مالیخولیای عظیم را از کجا فرا گرفته اید؟
افسوس که راز ھستی ِ خود را نمی دانید و نسبت به خود در نسیان کاملید، ھرچند که اگر چنین نمی بودید چنان نمی بودید.
آیا می دانید چگونه واژگون شدید؟ با جادوی عشق و ایثار!
آیا تحملش را دارید تا بگویم که: ای احمقان، تمام راز حماقت شما این است که به ناگاه دیوانه شدید و دعوی عشق نمودید و بلافاصله با اینکه در آن لحظه می دانستید که کاملاً دروغ می گوئید ولی امر به خودتان نیز مشتبه گردید و عشق خود را باور کردید. شما فقط عاشق یک نفر نیستید و با او در کمال نفرت به سر می برید و آن کس خودتان ھستید و این نفرت دلیل و علّت اینھمه عشق ھاست. به ھمین دلیل عاشق تمجید و ستایش دیگران ھستید یعنی عاشق آنید که نفرت شما از خویشتن مورد تقدیر دیگران قرار گیرد. شما ضدّ وجود خویش ھستید عدم پرستانید و لذا ھر که شما را دوست بدارد از او نفرت می یابید. آیا براستی کدامیک از شماھا اینگونه نیستید؟ شما حاضرید ھمه خود را بدھید تا شما را عاشق و ایثارگر بخوانند زیرا از خودتان نفرت دارید: از بودن خود! و این نفرت را عشق نامیده اید. این کارگاه حماقت و جنون شماست.
کتاب ابرانسان ص ۷۵، استاد علی اکبر خانجانی

تعشیق و ایثار

با همجنس گرایان

از جنس مخالف خود گریختید و او را لعن نمودید چرا که مخالف کفر و انکار و کبر و غرور شما بود، چرا که مخالف ستم و تجاوزگری شما بود، چرا که مخالف قدرت نمائی و عشق نمائی شما بود، چرا که مخالف دروغ شما بود و موافق واقعّیت وجودی شما بود و میخواست شما ھمانگونه که ھستید باشید. بی نقاب شما را دوست می داشت و نیاز شما را دوست می داشت و شما تماماً از خود بیزار بودید و او موافق شما بود.
و اینک به جنس موافق خود رجوع کرده اید وتمامّیت واقعّیت خود را بی نقاب شاھدید و ازآن گریزی ندارید. ھرآنچه که اینک از خود می بینید را تصدیق و توبه کنید که جز این ھیچ راه نجاتی از این عذاب ابدی ندارید. آیا عذابی بدتر از این ممکن است که انسان گوشت بدن خود را زنده زنده بخورد؟
و نیز ھمۀ شما کسانی که با مخالفان خود مخالفید غایتی جز ھمجنس گرائی ندارید، غایتی جز خود- خوری که نام دگرش «برابری» است.
کتاب ابرانسان ص ۷۳، استاد علی اکبر خانجانی

آدم و حوا ازدواج و زناشویی کفر و انکار و کبر و غرور همجنس گرایی

با یاران

ھمنشین و ھمدل و ھم کلام و ھمراز و دوست شدن با یک انسان دیگر: این است عالیترین مقامی که برای انسان در این جھان ممکن است و لذّت و عزت و روحانّیت و بھشتی جز این نیست و راه رشد و ھدایتی جز این نیز وجود ندارد. ولی این واقعه که ھرگز با ارادۀ فردی و با برنامه قبلی و ھزاران امکانات بخودی خود پدید نمی آید اجر عظیمی از جانب خدا به انسانی است که درد انسان بودن دارد یعنی درد دین.
و آنکه چنین دردی ندارد ھمنشین اشیاء و جانوران و اجنه و شیاطین می شود.
پس ای یاران مریدانه خدمت ھمدیگر نمائید و صمیمانه راز دل کنید که دین و ھدایت و سلامتی جز این در جھان نیست. تمام قوای حیات خود را در این دوستی سرمایه نمائید و ھیچ جزئی از آن را مخفی نسازید و ھیچ خودیت و خصوصّیتی در نھان باقی مگذارید که این راه و این بھشت را از دست می دھید. با دل و جان از یکدیگر نصیحت پذیر باشید و ھر رقیب و ھووئی را نیز با دل و جان پذیرا شوید. این بود آداب دین آخرالزمان که با شما تماماً عیان کردم.
کتاب ابرانسان ص ۶۵، استاد علی اکبر خانجانی

آفرینش جدید عرفانی بهشت شیطان شناسی عرفان نجات

*******«کتابهای صوتی»*******

مجموعه آثار مکتوب استاد بصورت صوتی بازتولید شده اند که می توانید با کلیک کردن در «کتابهای صوتی» به آن دست یابید.

دسته‌بندی نشده