* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که ایمان همان آرامش است و کفر همان پریشانی است و نفاق هم رسوائی است.
کتاب جانشین خدا ص ۶۶، استاد علی اکبر خانجانی