* ای فرزند آدم و حوا!

وای بر تو اگر بخواهی اعصاب و اندیشه ات را با دارو تسکین دهی.
کتاب جانشین خدا ص ۸۰، استاد علی اکبر خانجانی