* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که با تفسیر قرآن به دانش وحی نمی رسی و با تفسیر عرفان، عارف نمی شوی و با تجزیه و تحلیل اشیاء وابدان به علم اشیاء دست نمی یابی و با تحصیل تاریخ، علم تاریخ نمی یابی و با آمار جامعه شناس نمی شوی و با پول به سعادت راه نمی یابی و با ویتامین ها و پروتئین ها سالم و قوی نمی شوی و با واکسن ها از بیماریها مصون نمی گردی و با دانش پزشکی، طبیب نمی شوی و با آموزش هنرها، لطیف نمی آئی و با دعا و اوراد هم از عذاب اعمالت معاف نخواهی شد و با ورزش هم به شادابی و سلامت نمی رسی. فکری بحال خود نما و دست از خود فریبی بردارد.
کتاب جانشین خدا ص ۸۳، استاد علی اکبر خانجانی