* ای فرزند آدم و حوا!

وقتی که همه خوابند تو بیدار بمان. وقتی همه بدند تو خوب باش. وقتی همه بازی می کنند تو جدی شو. وقتی همه دروغ می گویند تو راست بگو. وقتی همه ستمگرند تو عادل باش. وقتی همه ناپاکند تو پاک شو. وقتی همه دیوانه اند تو عاقل باش. وقتی همه خود را فریب می دهند تو صادق باش. وقتی همه می دوند تو آرام بنشین. وقتی همه حرف می زنند تو خموش شو. وقتی همه بخیل اند تو ایثار گر باش. وقتی همه متنفرند تو عاشق باش. وقتی همه مرده اند تو زنده بمان. وقتی همه نابودند تو موجود باش. تو بجای همه باش من هم بر جای تو هستم.
کتاب جانشین خدا ص ۹۰، استاد علی اکبر خانجانی