* ای فرزند آدم و حوا!

مرید فرزندان بالغ خود مشوید که آنها را مرید شیطان می کنید.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی