* ای فرزند آدم و حوا!

چه دردناک است عاقبت آینده پرستان.
کتاب جانشین خدا ص ۹۷، استاد علی اکبر خانجانی