* ای فرزند آدم و حوا!

رها کن خواسته ای را که تو را به عذاب می اندازد. چه دنیوی باشد چه اخروی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی