* ای فرزند آدم و حوا!

فرزندت را مرید خواسته های خود مکن که او را دشمن جان می کنی.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی