* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا پیری که کودک است و بازی می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی