* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که داروهای اعصاب و روان جملگی نابود کننده عقل و ایمان و اراده توست و جملگی از محصولات درخت زقوم است که در طبقه هفتم دوزخ قرار دارد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۸، استاد علی اکبر خانجانی