* ای فرزند آدم و حوا!

محال است که در دوستی با احمقان، عقل خود را از دست ندهید.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۰، استاد علی اکبر خانجانی