* ای فرزند آدم و حوا!

صبور کسی است که غضبناک نشود الا بر دین فروشان(منافقان).
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۱، استاد علی اکبر خانجانی