* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که بیماریهایت و رسوائیهایت و پریشانیهایت جملگی عذابهای من است بر تو از آنهمه کفری که ورزیدی. و خوشی هایت و سلامتی ات و عزت و نیکبختی ات جملگی امتحانهای من است بر تو از برای ارتقاء و رشد تو. و عشق هایت و ایثارگریهایت و بی نیازی ات جملگی اجر من است بر تو از بابت اعمال خالصانه ات.
جانشین خدا ص ۱۵، استاد علی اکبر خانجانی