* ای فرزند آدم و حوا!

بسیار بخیلی از شناخت خویشتن. وگرنه اینهمه اسباب بازی نمی ساختی و خود را به بازی مشغول نمی کردی و اینهمه برای گم نمودن خود زجر نمی کشیدی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۹، استاد علی اکبر خانجانی