* ای فرزند آدم و حوا!

از کتاب ها پیروی مکنید بلکه از عاشقان من پیروی کنید. پیروی از کتاب ها شما را بسوی تاریکی (سواد) می برد و پیروی از عاشقان من، شما را بسوی نور می کشاند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی