* ای فرزند آدم و حوا!

من سه گونه روزی قرار داده ام: یا آنقدر بمن نزدیکی که از دست من روزی می بری. و یا دوری ولی روی به منی و از دست دوستانم که دوستان تو هستند روزی می بری. و یا بکلی پشت به من و از دست دشمنانم که دشمنان تو هستند روزی می بری.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی