* ای فرزند آدم و حوا!

هر گاه که مرا از دور و در آسمانها میخوانی کافری و پاسخی هم نمی شنوی. و هر گاه که مرا از دل مخلصانم میخوانی مؤمنی و پاسخ مرا می یابی. مخلصان من، آسمان من بر روی زمین هستند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی