* ای فرزند آدم و حوا!

نه در صلح دنیا برای تو خیری است و نه در جنگش برای تو خطری است. اینها همه برای آن است که خود را بشناسی و بسوی من راه یابی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۷، استاد علی اکبر خانجانی