* ای فرزند آدم و حوا!

نمی توانی بخود بازگردی و از این دربدری نجات یابی مگر اینکه تصدیق کنی و تسلیم شوی کسی را که خود را شناخته و مرا درک کرده است. تو چگونه طالب خود –شناسی هستی که خود – شناسان را منکری و از آنها گریزانی.
کتاب جانشین خدا ص۳۰، استاد علی اکبر خانجانی