* ای فرزند آدم و حوا!

دینم را در آزادی و روشنی و سهولت کامل در اختیار تو قرار دادم تا سعاتمند شوی. ولی تو از مکر خویش آنرا پیچیده و سخت و فنّی نمودی و در هزاران آداب و اطوار و نمایش مشکوک پیچیدی و آنرا بر علیه من بکار گرفتی. و من از این بابت تو را به شدیدترین عذابهایم مبتلا کرده ام و در درک اسفل جایت دادم تا حتی نسوزی و پاک نشوی و در چرک و سیاهی و ثقل فزاینده فرو روی و از سنگ بی جانتر شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۳، استاد علی اکبر خانجانی