* ای فرزند آدم و حوا!

گدائی و شاهی برای تو یکسان است و در هر دو حالت به یک میزان ناتوان و رنجور و بیقراری. در آنچه که هستی برای تو قوت و قدرت کافی وجود دارد آنرا دریاب تا راضی شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۹، استاد علی اکبر خانجانی