* ای فرزند آدم و حوا!

تو بسوی من راهی نداری و از رحمت و عفو و کرامت من بهره ای نداری الا از درب وجود عاشقان زنده من. و تا این عاشقان زنده ام را منکری و اطاعت نمی کنی مشمول قهر و غضب منی و در دوزخ منی.
کتاب جانشین خدا ص ۵۱، استاد علی اکبر خانجانی