* ای فرزند آدم و حوا!

امروز روزی است که واژه های عرفان و آزادی و برابری، کانون بذر افشانی لطیف ترین حیله های ابلیس است تا شما را به غایت خود – فریبی ها و جبرها و ستم های مدرن سرنگون سازد.
کتاب جانشین خدا ص ۵۹، استاد علی اکبر خانجانی