شیطان شناسی

استکبار، استضعاف، استشراک که غایتش می شود: استوجاد، استعدام، استنفاق! این سه واژه بیانگر سه ماهیت از برخورد آدمی در قبال حق انتخاب و اختیاری است که خداوند به وی اعطا نموده است که حاصلش سه واژه مشهور قرآنی است: کفر، اخلاص و نفاق! که سه نوع انتخاب است: انتخاب به حق و صدق، انتخاب به کذب و باطل و انتخاب بینابینی و مشرکانه که در حقیقت همان انتخاب نکردن است و این حق را از دست نهادن و محول کردن به هر کس و جریانی که زورش بیشتر است. این انتخاب نکردن همان مذهب اصالت بازی

است یعنی بازی کردن بین خدا و شیطان یا بین وجود و عدم و بین حق و باطل و بین راست و دروغ. و می بینیم که این سه نوع انتخاب و سه هویت انسانی تماماً در قلمرو روابط بین انسانها رقم می خورد و به خودی خود هیچ حجتی ندارد: انتخابی عاشقانه در رابطه با اولیای الهی، انتخابی فاسقانه در رابطه با اولیای شیطان و بالاخره انتخابی بازیگرانه و بزدلانه بین این دو جناح مذکور یعنی بین امام و طاغوت: تسبیح، تنفیس، تشریک!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com