شیطان شناسی

باید دانست که امروزه بزرگترین جهاد و چالش برای مؤمنان خالص که تحت ولایت اولیای الهی زیست می کنند همانا نظام طاغوت بین المللی و استکبار جهانی و سلطه همه جائی شیطان آریل از یکسو و وسوسه فرهنگ مشرکانه بر اکثریت جامعه بشری در سوی دیگر قرار دارد که همان وسواس ناس و خناس است و مسئله پیروی کردن از فرهنگ اکثریت مردمان که خداوند شدیداً مؤمنانش را از آن نهی فرموده است: “اگر از اکثریت مردم پیروی کنی گمراه شده و دچار ظلم آنان میشوی زیرا اکثر مردمان جز ذهنیت خود را پیروی نمی کنند و بدانید که پیروی از ذهن هرگز به حقی نمیرسد و ابلیس این ذهنیت ها را برای مردمان عین حق جلوه میدهد و بدینگونه گمراهشان میسازد.” آیاتی از قرآن کریم- یعنی ذهنیتی که متکی بر ایمان و عرفان و اطاعت ولائی نباشد بزرگترین قلمرو سلطه شیطان است. درست به همین دلیل عارفان امامیه به تبعیت از امامان شیعه با مکتب اصالت ذهن گرائی و از جمله فلسفه شدیداً مبارزه کرده اند. که امروزه این ذهن پرستی محض در لباس انواع فلسفه ها

و علوم انسانی و تربیتی و درمانی بر کل فرهنگ جوامع بشری و روابط انسانها حاکمیت یافته است که همان سیطره شیطان است که بدین وسیله روابط بین انسانها را به شقاوت و عداوت کشیده است. در حقیقت امروزه اکثریت مردمان که از فطرت الهی خود بیگانه گشته اند در کلام و گفتگوی روزمره فقط سخنگو و مترجم انواع خطوات و وسوسه های شیطانی و مبلغ وعده های شیطانی در رابطه با یکدیگرند از قلب خانواده ها تا حکومتها و تحت عناوین علوم گوناگونی که جملگی علوم بغی و شیطانی هستند: فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، علوم بهداشتی و درمانی و… . اینها جملگی همان ذهنیاتی است که بواسطه شیطان عین حقیقت جلوه کرده است: “ابلیس ذهنیت آنها را برایشان حق گردانید پس همه او را پیروی کردند جز اندکی از مؤمنین.” سبأ٢٠- روابط خانوادگی و اجتماعی که بر ولایت امامی حی نباشد جز این عاقبتی ندارد: “من ناجی خانواده ها و جوامع بشری هستم.” امام مهدی(عج)- همانطور که روایت دیگری از امام میفرماید: “زن و شوهری که بر ولایت من زیست نکنند بر یکدیگر حرامند.” امروزه خانواده و جامعه ای که بر محور ولایت و اطاعت از امام حی نباشد در سیطره شیطان و طاغوت است و حالت دیگری ندارد.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com