شیطان شناسی

و اما در روابط اجتماعی مؤمنانی که دارای امامی زنده و پیر طریقت هستند امری حیاتی تر از موضوع “دوست دوست” وجود ندارد که پیش از این در سائر آثارمان به تفصیل پرداخته ایم و در اینجا تذکر این نکته واجب است که بدانیم امر هدایت یک امری تماماً در رابطه است که بسوی صلح و اخلاص ذات رابطه در حرکت است و این هدایت جمعی در حداقل رابطه ای سه جانبه استوار است همانطور که در آیه ٨ از سوره مجادله آمده است که در رأس و قاعده این مثلث امام یا پیر قرار دارد که دو رأس و ضلع دیگرش هم مؤمنان دست راست و چپ اویند که در قرآن نیز مذکور است. و به میزانی که هر مؤمنی به غیر از پیرش با یک مؤمن دیگر در ارتباطی صالحانه قرار می گیرد و او را آئینه معرفت نفس خود می سازد که هر آن

بتواند کفر و شقاوت نفس خود را در این آئینه بیابد و پاک سازد می تواند در ارتباطی خالصانه با پیرش قرار گیرد و هدایت شود: “هر گاه سه نفر از شما راز در میان نهند چهارمین شما اوست و هر گاه پنج نفر از شما راز در میان نهید ششمین شما اوست و او در هر کجا با شماست تا روز قیامت که اعمالتان بر شما آشکار می شود.” مجادله٨- که اگر این جمعهای سه نفری یا پنج نفری در اتحادی مریدانه و خالصانه با یکدیگر نباشند از امام و خدای خود غافل می شوند و اسیر تنفیس ابلیس می گردند زیرا بدون داشتن چنین آئینه ای انسانی، تنفیس اجتناب ناپذیر است.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com