شیطان شناسی

از لحاظ تاریخی می دانیم که مذهب امامیه بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سه نفری و پنج نفری بنا گردید و تاریخ تشیع را پدید آورد که عبارت بود از: علی(ع)، سلمان، عمار، مقداد و ابوذر. که بتدریج این افراد در طول تاریخ از دنیا رفتند و مخلصین دیگری بر جای آنها قرار گرفتند. اصلاً راز کفر ابلیس در رابطه با آدم همین بود که دوست دوست را نپذیرفت و گفت که خدا کافیست و لذا حضرت آدم که به مثابه دوست دوست بود انکار شد و ابلیس که خود یک فرشته بود هویتی ظلمانی و آتشین یافت یعنی بر خودش کور و کر گشت و دیوانه شد. عین همین ماجرا در اطراف همه انبیاء و اولیای الهی در جریان بوده است جدال و انکار حواریون مسیح با همدیگر موجب شد که نهایتاً با غیبت مسیح همه یک شبه کافر شدند و به

جان هم افتادند. پس از رحلت پیامبر اسلام نیز عین همین فاجعه در وسعتی هولناکتر رخ نمود. یعنی همه اصحابی که در اطراف پیامبر جمع شده بودند و ولایت علی را تصدیق نمی کردند دچار تنفیس ابلیس گشتند و همه کوس انالحق زدند جز خود علی که خانه نشینی گزید و علی به مثابه دوست دوست بود. کسی که دوست دوست را نپذیرد نسبت به خود دوست (خدا، رسول یا امام) نیز باطناً کافر است و نمی داند. هیچ رابطه دو تائی بین مؤمن و امامش عاقبت بخیر نیست اگر دوست دوستی را بعنوان آینۀ شناخت کفر ابلیسی خود نداشته باشد یعنی آئینه تنفیس شناسی.
کتاب شیطان شناسی ص ۳۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com