شیطان شناسی

حال از منظر ارزش حیاتی دوست دوست به اهمیت و عظمت واقعه غدیر خم بنگریم که چیزی جز معرفی دوست دوست و بنیانگذاری جامعه مثلث ایمانی نبود زیرا واقعه غدیر فقط معرفی علی بعنوان امام و وصی نبود زیرا این مسئله مطلقاً تازگی نداشت آنچه که در این واقعه امری کاملاً بدیع بود بستن پیمان اخوت بصورت دوتائی بر محور ولایت علی بود که میشود سه تا. که متأسفانه این سنت غدیری در تاریخ تشیع نیز در همان محل غدیر به پایان رسید و استمرار نیافت. و همان دوتاهائی که در آنروز بر محور ولایت علی پیوند اخوت بستند تا در دین و دنیا وارث یکدیگر و حامی امامت باشند به محض رحلت پیامبر که چند ماه بعد از این واقعه رخ نمود همه اطراف علی را خالی کرده و به باند سقیفه پیوستند که بنیاد طاغوت

اسلامی بود تا آنجا که سه روز تمام جنازه پیامبرشان را بر زمین رها کرده و درصدد کودتائی برعلیه امام بودند تا مبادا که با تدفین رسول و اقامه نماز مّیت به امامت علی که وصیت پیامبر بود خلافت اسلامی به اسم علی ثبت گردد. در حقیقت در یک کلام باید گفت واقعه غدیر خم که پیامبر و علی و همه ائمه هدی آنرا بزرگترین عید مسلمین نامیدند چیزی جز بنیانگذاری مکتب دوست دوست نبود که بستر اجتماعی امامت در تاریخ است همانطور که واقعه معراج پیامبر بعنوان بزرگترین واقعه روحانی و عرفانی در تاریخ بشر هم بنای آسمانی حق دوست دوست بود همانطور که در حدیث معراج می خوانیم که خداوند به رسولش فرمود: تو را به
این مقام نیاوردم مگر اینکه علی را به تو معرفی کنم پس برو و به همه امت خود بگو هر که دوست دوست را انکار کند مرا انکار کرده است. چرا که محمد حبیب و دوست خدا بود و علی هم دوست دوست خدا بود و سپس سلمان هم دوست دوست دوست و… . پس دوست دوست مراتب دارد و آن بسته به اینست که سرمنشأ اصلی و مستقیم ایمان ما
چه کسی باشد خدا، رسول، امام، پیر و… .
کتاب شیطان شناسی ص ۳۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com