شیطان شناسی

در حقیقت استکبار و عداوت در میان پیروان هر پیامبر یا امام یا عارف و یا عالم و فقیهی همان معضله انکار دوست دوست و تنفیس ابلیس است همانطور که امروزه شاهدیم که این استکبار و ریاست طلبی و فرقه گرائی در میان مسلمین و همچنین شیعیان سرمنشأ تمام بدبختی های آنهاست و زمینه رسوخ شیطان طاغوت در میان مسلمین و سلطه بر سرنوشت آنهاست. که این استکبار در میان علمای اسلامی غایت همه این مفاسد شیطانی است همانطور که رسول اکرم بخل بین علمای امتش را بزرگترین فتنه امت خود خوانده است که این بخل همان کفر ابلیس و تنفیس شیطان است که عاقبت طاغوت و کفر جهانی را بر سرنوشت مسلمین مسلط می سازد اگر از این استکبار علمی و فقهی توبه نکنند. و امروزه شاهدیم که استکبار و عداوت در میان فرقه های شیعی و عرفانی به مراتب شدیدتر از سائر فرقه هاست زیرا هر کجا که حقی بزرگتر در میان باشد مستوجب عبودیت و

استضعاف و تسبیح برتری است و در غیر اینصورت شیطانی برتر و مخوفتر بر سرنوشت پیروان چنین حقّی مسلط می گردد. بنابراین باید اذعان کرد که نابخشوده ترین معاصی و نابودگرترین ابلیس تنفیس در میان امت محمد و بخصوص شیعیان همانا استکبار معنوی حاکم بر فرقها و علمای آن است و بدتر از آن استکباری است که در جوامع اسلامی در پیروی از استکبار غربی پدید آمده است و در رقابت با آن است یعنی تحت عنوان کفر ستیزی و مبارزه با شیطان و طاغوت جهانی به پیروی و رقابت با آن پرداختند و این زمینه پیدایش دجالیت اسلامی و شیعی است و این همان ادامه تاریخی حکومت پرستی و خلافت پرستی به اسم اسلام و امامت است که خلافت بنی عباس بزرگترین نمونه آن در تاریخ است که به اسم حکومت علویان به فجیع ترین جنایات ضد علوی دچار گردید و اکثر امامان را به قتل رسانید به اسم دفاع از حکومت آل محمد. و نمونه دیگرش حکومت سیاه صفویان است که به اسم دفاع از حق علی و امام زمان بر پا شد که جامعه ایران را به چنان حدی از تباهی کشاند که در تاریخ سابقه نداشت و پایتخت صفوی در اصفهان تبدیل به فاسدترین پایتخت روی زمین شد که پایتخت فواحش و معتادین و شیره کش خانه ها بود. هر چند که اسماعیل اول بانی صفویان خود برگزیده امام بود و باعث شد که برای نخستین بار یک حکومت شیعه اثنی عشری پدید آید ولی شاهان بعدی این خیر عظیم را به خدمت سلطنت و عشرت و فساد خود گرفتند و از کشور امام زمان جامعه ای به غایت فاسد و خرافی و تباه پدید آوردند.
کتاب شیطان شناسی ص ۳۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com