شیطان شناسی

و کلام آخر اینکه هیچ انسان مؤمنی بدون تعاملی صالحانه و دوستانه با یک مؤمن دیگر نمی تواند در رابطه با پیر و امامش از نفس خود شیطان زدائی کند و بسوی پروردگارش هدایت گردد همانطور که هیچ گروه و جامعه شیعی نمیتواند بدون تعامل صالحانه با سائر گروههای شیعی بسوی امامش رهنمون شود همانطور که جامعه شیعه و سنّی بدون تعامل صالحانه و برادرانه با یکدیگر نمی توانند مشمول رحمت مطلقه پیامبر خود گردند. این همان پیام تاریخی غدیر است و البته افراد و گروههای شیعی و سنّی که تبدیل به عمال ظلم استکبار

و طاغوت جهانی شده اند و آشکارا بر علیه اصول دین خدا پیکار می کنند در این قلمرو نمی گنجند زیرا لشکریان شیطانند. مؤمنان دارای پیر و امام حی بایستی با برادران ایمانی و همکیش خود بس متواضع و مستضعف و صادق و یاور باشند و راز دل نمایند و جهت خودشناسی و شیطان زدائی همدیگر را یاری کنند که این امری واجب است. ولی در رابطه با کافران و مستکبرین و ظالمان بایستی متکبر و مغرور باشند و دربهای دل خود را ببندند و راز دل نگویند حتی اگر از بستگان باشند که این نیز امری واجب و سرنوشت ساز است. ولی در رابطه با عامه مردمان هم رئوف و راهگشا و ناصح به معارف و دلسوز باشند.
کتاب شیطان شناسی ص ۳۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com