شیطان شناسی

سختی رابطه با دوست دوست(خواهران و برادران ایمانی) در اینست که آدمی عدمیت و استضعاف ازلی خود را در آئینه دوستی با آنها مشاهده می کند که بایستی آنرا تصدیق کند و نور وجود و روحش را برای امام سجده و تسبیح نماید در غیر اینصورت لاجرم دچار تنفیس و ظلمت شیطان می شود و بتدریج در رابطه با امامش نیز به بن بست و استکبار و کفر و عداوت می رسد. آنانکه از رابطه و تعامل صالحانه با دوست دوست می گریزند در واقع از عدمیت و استضعاف خود می گریزند و نمی خواهند استکبار و تنفیس نفس خود را در آئینه ببینند و از آن توبه کنند. دوست دوست فیلتر و پالایشگاه تسبیح و تنفیس زدائی از نفس در قبال خود امام است. پس کسی که از تعامل صالحانه با دوست دوست و برادران و خواهران ایمانی اکراه دارد هرگز در رابطه با خود دوست هدایت و رشدی نمی یابد. آنانکه ارادت و

اطاعت و انتقادی نمی پذیرند و طالب رابطه مستقیم با خود خدا یا امام زمان هستند بدام ابلیس و دجالان می افتند که رسولان تنفیس و خودپرستی هستند. آنانکه سلسله مراتب ارادت و ولایت و معرفت را رعایت نمی کنند به ضلالت ابلیس دچار می شوند. امروزه همه جریاناتی که به شیطان پرستی رسیده اند کسانی بودند که مدعی رابطه مستقیم با خدا بودند و می پنداشتند که بدون ولایت و اطاعت پیر و امامی زنده می توان بواسطه مقادیری از تئوری های فلسفی و عرفانی به خدا در خود رسید که به شیطان رسیدند و خلیفه شیطان شدند و دیوانه گشتند! همه عرفانهای دجالی عصر ما معلول چنین پندار و ادعائی هستند. یعنی کسانیکه منکر دوست دوست هستند.
کتاب شیطان شناسی ص ۳۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com