شیطان شناسی

این منطق چندگانه ابلیس دارای ماهیت واحدی است و آن “قیاس” می باشد. یعنی قیاس ظاهر خودش با آدم(ع)، قیاس گذشته خودش با آدم(ع)، قیاس شرارت گذشته آدم با عبودیت گذشته خودش، قیاس ماهیت ناری خود با ماهیت لجنی آدم! پس همه این دلایل ناحقی که ابلیس را کافر و لعین نمود یک دلیل بیشتر نداشت و آن قیاس خودش با آدم بود! پس منطق و استدلال و خرد ابلیسی همان “قیاس” است که منطق همه مردمان کافر و مشرک و منافق در تاریخ است و منطق حاکم بر همه علوم و فنون بغی که خلق خدا را تبدیل و فاسد کرده است که موسوم به منطق ارسطوئی است که منطق حاکم بر همه علوم و فنون حاکم بر تمدن مدرن و دوزخی آخرالزمان در جهان است که عرصه سلطه شیطان می باشد: “آنانکه شیطان را بجای خداوند، ولی خود ساختند آفرینش الهی جهان را تبدیل می کنند و تخریب و فساد آشکاری مرتکب می شوند.” نساء١١٩-
کتاب شیطان شناسی ص ۸