شیطان شناسی

منطق قیاس موجب شد که ابلیس از موقعیت کنونی و وجودی خود و آدم هر دو غافل و کور گردد یعنی هم ماهیت نوری خود را فراموش کند و هم ماهیت روحی- الهی حضرت آدم را نبیند و لذا خود را آتشین و آدم را لجن بیابد. این منطق، ابلیس را بکلی احمق و دیوانه و بی خود کرد و همین بی خودی اساس ظلمت و فریبکاریش در بنی آدم است و لذا ما اعوذ با من الشیطان رجیم را اینگونه ترجمه کرده ایم: پناه جویم به خودآ ز شر هر چه بی خود! و همین بی خودی ابلیس در آدم سرچشمه غفلت و نسیان و جنون و معصیت های اوست.
کتاب شیطان شناسی ص ۸