شیطان شناسی

و آنچه که ابلیس، ملک مقرب خدا را پس از شش هزار سال عبودیت تبدیل به شیطان کرد منطق قیاس بود که او را بی خود ساخت که به آنی هویت نوریش را ناری ساخت یعنی کافر شد و دوزخی! در حقیقت لعین و رجیم شدن ابلیس واقعه ای جغرافیائی نبود بلکه ماهیتی بود و باطنی! در حقیقت ابلیس قبل از کفرش نسبت به امر خدا و آدم(ع)، نسبت به خودش کافر و بیگانه و دیوانه شد و ناری و جهنمی!
کتاب شیطان شناسی ص ۸