شیطان شناسی

دلیل دیگری بر نوری بودن ماهیت ابلیس قبل از کفرش اینکه او طبق کلام خدا و روایات کثیری، از ملائک مقرب الهی بوده و در محضر حضرت حق مستقر بوده که مورد مشورت الهی قرار گرفته است و در چنین حضرت و قربی نمی توانست ناری باشد بلکه با انکار و کفر و استکبارش به آنی ناری شد و رجیم و لعین گردید در همان دم! و بعد از این است که از جنس جّن میشود و تولید نسلی میکند که شیاطین هستند.”آیا ابلیس و فرزندانش را بجای من (خداوند) اولیای خود می سازید در حالیکه دشمن شمایند…” کهف۵٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۸