شیطان شناسی

پس اگر شیطان بر تخت سلطنت “خود”ی از انسان مستقر است که پرستیده می شود پس چگونه می توان شیطان را از این جایگاه وجودی خود بیرون راند؟ بایستی این تخت سلطنت خود و خودپرستی خود را از او گرفت چگونه؟ اطاعت بی چون و چرا از اولیای خدا! یعنی اطاعت و پرستش نکردن “خود”! مریدی خود نکردن! و این علاجی جز اطاعت محض از یک ولی خدا ندارد! زیرا انسان یا خلیفه خداست یا خلیفه ابلیس و یا خلیفه خلیفه خدا و یا خلیفه خلیفه ابلیس (شیطان)! وجز این نیست!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳