شیطان شناسی

پس ذات ابلیس همان”خود” و خودپرستی و انانّیت است درمقابل خلیفه خدا یعنی کسی که آدم دوران است و یا وارث آدم (امام) و انانیت ابلیس در مقابل خدا نیست بلکه در قبال خلیفه خداست وگرنه ابلیس تا قبل از خلق جدید آدم بعنوان خلیفه خدا، با خدا هیچ مشکلی نداشت و ملک مقرب بود!
در حقیقت انانیت و شیطنت و کفر ابلیس حاصل سجده نکردن صورت انسانی خداوند است یعنی حضرت آدم که خلیفه خدا بود. یعنی ابلیس تا قبل از آن عابد و پرستنده خدای غیبی بود که نور محض بود که هیچ جلال و جمالی نداشت پس کفر ابلیس در قبال ظهور انسانی خداوند است پس ذات ابلیسی تماماً مخلوق انکار امام و امامت است آنهم امامی زنده و آشکار نه امامی مرده وغایب. زیرا امام غایب نیز با خدای غایب فرقی ندارد. به همین دلیل در فرهنگ شیعه به کسی مؤمن گویند که تحت ولایت و ارادت امامی حی و حاضر باشد که درغیر اینصورت هنوز کافر است یا مشرک و لاجرم در سیطره شیطان است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳