شیطان شناسی


پس اینک به یقین باید گفت که شیطان هیچ وجودی ندارد و چیزی جز دروغها و توهمات و خرافات و ریاکاریهای بشر نیست. زیرا ابلیس با کفرش و جدالش با خدای رحمان ملعون گردید یعنی از قلمرو وجود بیرون انداخته شد و در درک اسفل که قلمرو نابودی است تبعید شد. پس فقط انسانهائی به او می رسند که بواسطه کفرشان در این قلمرو ساقط شده باشند و یا اهل ایمانی که بواسطه شرکشان مورد امتحان الهی قرار می گیرند و خداوند شیطان را بسراغشان می فرستد تا تکلیف ایمان خود را روشن کنند: “شیطان بر مردم هیچ تسلطی نداشت پس هدف از آزادی شیطان در وسوسه هایش بسوی مردم اینست که مؤمنان از غیر مؤمنان شناخته شوند.” سبأ٢١-
پس ابلیس هیچ وجودی ندارد درست به همین دلیل مقیم در عدمیت انسان است یعنی منّیت انسان. “بدانید که شیطان جزه غرور و فریب نیست.” قرآن کریم- پس هر که اراده کرد که دروغی بگوید و خود را بفریبد شیطان خود را پدید و احضار نموده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳