شیطان شناسی

هر معنا، مفهوم، باور و صفتی در آدمی اعم از نیک و بد در جهان هستی دارای ملکه و موجودیتی واقعی است و بعکس نیز هر موجودی در هفت زمین و آسمان در نفس انسان دارای اثر و اصالتی است. این همان مصداق کلام مشهور امام علی(ع) است که انسان را جهان صغیر و عالم هستی را انسان کبیر خوانده است. ملکه شرارتها و کفرانها و شقاوت آدمی در جهان بیرون همان ابلیس و شیاطین هستند پس آدمی بمیزانی که این صفات و امیال ناحق را در خود می پرورد و به فعل می آورد شیاطین را هم بخود می خواند و بر گرد خود جمع می کند. “به دلیل گناهانی که در گذشته مرتکب شده بودند شیطان بسراغشان رفت و گمراهشان ساخت.” آل عمران١۵۵-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴