شیطان شناسی

ابلیس “بقیةالعدم” در عالم وجود است همانطور که آدم(ع) و خلیفه خدا(امام) هم بقیةالله است. ولی ابلیس بدلیل حضورش در عالم وجود در سیطره نور ظهور خداوند و صفات وجودش دارای اقتداری ضد وجودی گشته است و بواسطه بنی آدم به تخریب و تباهی و نابودگری در عالم وجود می پردازد ولی به دست و اراده انسان! یعنی نخست انسان را می فریبد و به عدمیت می کشاند و سپس به دست چنین انسانهائی به تخریب و تبدیل آفرینش و مخلوقات جهان می پردازد که مهمترین عرصه این تخریب و تباهی در عالم وجود همانا صنعت و تکنولوژی است که بدست و اراده بشری پدید آورده است: “آنهائی که شیطان را بجای خداوند به ولایت بر خود برگزیده اند آفرینش الهی را تبدیل می کنند و تخریب آشکاری را مرتکب می شوند.” نساء١١٩- بنابراین نبرد نهائی و کامل این بقیة العدم(ابلیس) در عالم وجود و در بشریت در رابطه با بقیةالله(امام) است در آخرالزمان! و این نبرد بین وجود و عدم است یا نبرد بین حامیان ظهور وغیب الهی! که امام اسوه ظهور الهی است و ابلیس هم اسوه غیب و عدم! بقیةالعدم و بقیةالوجود! که دجال بعنوان انسانی که خلیفه کامل ابلیس شده و بقیةالابلیس در جهان بشریت گشته در نقطه مقابل امام زمان قرار دارد که بقیةالله است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴