شیطان شناسی

درک کردن یعنی دریافت کردن! پس ادراک بشری قلمرو دریافت وجود و وجودیابی است. حواس، اندیشه(ذهن) و دل سه کانون اصلی درک و دریافت وجود هستند پس این کانونها مهمترین اهداف تهاجم بقیةالعدم یعنی ابلیس میباشند تا انسان را از دریافت وجود الهی محروم سازند تا به بقیةالله نرسد و از پیروان بقیةالعدم گردد. پس ابلیس بهمراه لشکریان انس و جن خود به کانونهای ادراک بشری نفوذ می کند تا آنها را از کار بیندازد و بلکه واژگونه و عدم پرست سازد یعنی به حواس پنجگانه و لایه های ذهن و احساسات آدمی راه مییابد. بر شنوائی و بینائی و لامسه و چشائی و بویائی و تفکر و شعور و عواطف و تعلقات قلبی انسان راه می یابد و در آنها دخل و تصرف می کند و بذرهای عدم می کارد! چگونه؟
“ای مردم از غذاهای حلال و پاک هر آنچه بر زمین است تغذیه کنید و از آثار شیطان پیروی نکنید زیرا او دشمن مبین شماست.” بقره١۶٨-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵