شیطان شناسی

خصم مبین که از معروفترین صفت شیطان برای انسان است درست در نقطه مقابل “امام مبین” قرار دارد که در ترجمه ها به|دشمن آشکار و امام آشکار تعبیر شده است در حالیکه معنای لغوی “مبین” چنین نیست و بلکه مبین از بّین و بیان است: دشمنی که همواره سخن می گوید و بیان می کند و دارای منطق و استدلال و رهنمود و توصیه است و امامی هم که بیانگر حقایق و اسرار است یکی به دشمنی و جهت گمراه سازی و نابودگری و دیگری جهت دوستی و هدایت و سعادت سخن می گوید. و منطق و گویائی و بیانگری شیطان در همه حواس و شعور و احساسات بشری دخیل و همراه می شود به وقت خوردن و چشیدن غذاها، به وقت بوئیدن و به وقت شنیدن، دیدن و لمس کردن و نیز بهمراه اندیشه گری و عواطف و تعلقات قلبی بشر!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵