شیطان شناسی

خطوات شیطان که در قرآن کریم مکرراً ذکر شده همان القائات معنوی و منطقی و استدلالی شیطان در قلمرو ادراک حسی و عقلی و قلبی است و بدینگونه در هر حس و ادراک و فکری از خودش آثاری بر جای می نهد و دخالت میکند. و این همان دعوتها و توصیه های شیطانی در هر امر و رابطه و درکی از بشر است. “شیطان اعمال زشت آنها را در دیدگانشان زیبا می نماید.” محمد٢۵- پس در نظر و مشاهدات بشری دخالت می کند و چه بسا موجب تصویرها و تصورات کاذب و خلاف واقع در نگاه آدمی می شود و توهمات تصویری ایجاد می کند که امر زشتی را زیبا می کند و امر بر حق و زیبائی را هم زشت می نماید: “کسانی که بعد از روشن شدن حق باز هم اکراه نمودند شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا می نماید.” محمد٢۵- پس در دیدن حق هم تصورات ناهنجار و زشتی در نگاه آدمی القاء می کند تا حق را زشت ببیند و سپس زشتی های اعمالشان را هم زیباسازی می کند. ولی این زشت نمائی و زیبانمائی کاذب و مصنوعی تماماً از طریق بیان و استدلال و منطق و چون و چراهای شیطانی است در گوش آدمی! و لذا همواره در قرآن سخن از نجواهای شیطان است: “از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را از نجواهای شیطان برهانند… نجواهای شیطان مؤمنان را غمگین و مأیوس می سازد…” مجادله١٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵