شیطان شناسی

نجواهای شیطان مؤثرترین روش مداخله شیطان در عقل و اراده و فعل بشر است زیرا منطق و معنویت و فهم بشر را تحت تأثیرش قرار می دهد و به همین طریق همه ارکان و اعضا و فعالیتهای مادی و معنوی بشر را به تحریف و فساد و گمراهی می کشد. یعنی نطق شیطان خطرناکترین روش مداخله شیطان در نفس انسان است که نفس ناطقه را مسخ می کند و کانون ادراک و تصمیم گیری را تحت سلطه خودش می آورد و انسان را مرید خود می سازد تا آنجا که شیطان کل نفس ناطقه را تسخیر میکند و بر جای آن مستقر می گردد و خلیفه انسان میشود.”و شیطان جانشینان بدی برای ظالمان است.” کهف۵٠- و فقط در اطاعت از امام مبین است که می توان از سیطره شیطان مبین نجات یافت یعنی از بیان ومنطق و عقل شیطانی پناه برد به بیان و منطق و عقل امام که خلیفه خداست. زیرا گاه نجواهای شیطان چنان بر کل اندیشه و ذهن بشر حاکم می شود که همه افکارش را تحریف می سازد: “ابلیس همه ذهن و گمانها و تردیدهایشان را برایشان راست جلوه داد و همه مرید او گشتند جز اندکی از مؤمنان.” سبأ٢٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵